Algemene voorwaarden - Therapeut Patrice Nieuwenhuijs
847
page-template-default,page,page-id-847,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Algemene voorwaarden

GEBRUIK VAN COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Ook worden analytische cookies gebruikt. Deze maken geen inbreuk op je privacy, want deze zijn anoniem. Jouw aanwezigheid op de site wordt geregistreerd als ‘de aanwezigheid van ‘een’ persoon op de site. Het gaat alleen om de totaal-aantallen. Meer info over analytische cookies vind je na de volgende alinea.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

De ‘analytische cookies’

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. User data ouder dan 26 maanden wordt automatisch verwijderd uit Google Analytics. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Als je zelf gegevens aan ons geeft

Als je het contactformulier invult of een product/dienst koopt, dan komen er vanzelfsprekend persoonlijke gegevens bij ons binnen, die nodig zijn om in contact te komen en alles netjes met elkaar af te spreken en financieel af te handelen. Wij zullen de verkregen informatie uitsluitend gebruiken voor die doeleinden waarvoor het specifiek gegeven is. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Doelen van verzamelen van jouw gegevens:

Wij verzamelen jouw gegevens voor het volgende:
-kunnen verzenden van informatie en wederzijds informeren over doelen therapie en training
-het verzenden van evt nieuwsbrieven

Gevoelige informatie

Als je via het contactformulier gevoelige informatie deelt, dan is dat jouw eigen verantwoordelijkheid dat wij deze inzien. Wij gaan er zorgvuldig mee om, en passend bij de dienstverlening die wij leveren.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van Geautomatiseerde besluitvorming

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Zolang de inschrijving van de nieuwsbrief actueel is bewaren we naam en e-mail adres. Facturen bewaren we volgens de wettelijke bewaarplicht 7 jaar. Als je bij mij in therapie komt, dan gelden er nog aanvullende privacyreglementen die je verderop in dit document kunt vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Dit zijn:
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Deze bedrijven werken volgens hun eigen privacyreglement, waarbij zij ook de AVG volgen.

ALGEMENE VOORWAARDEN PSYCHOSOCIAAL THERAPEUT NVPA EN PRIVACYDOCUMENT

Algemene voorwaarden m.b.t. betaling, afzeggingen, niet-verschijnen op afspraken en rapportage aan derden.

Geldend voor therapie/gesprekken bij Patrice Nieuwenhuis
Artikel 1
Alle bepalingen van de wet WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994), zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.
Artikel 2
Een afspraak met een NVPA-therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 2 hele werkdagen voor de afspraak te worden afgezegd per mail, tekstbericht of telefoon. Bij te late afmelding is het honorarium voor het betreffende consult verschuldigd door cliënt.
Artikel 3
Consulten worden afgerekend per betalingsverzoek op de telefoon. Mocht dat niet mogelijk zijn, behoort de door de therapeut uitgereikte of toegezonden factuur binnen veertien dagen na de factuurdatum betaald te zijn.
Artikel 4
Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.
Artikel 5
Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 25,- in rekening gebracht mag worden.
Artikel 6
Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt.
Artikel 7
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.
De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.
Artikel 8
Deze therapeut rapporteert niet over cliënten aan instanties en bedrijven zoals bijvoorbeeld het UWV, bedrijfs/arbo-artsen en verzekeraars, ook niet wanneer zulks expliciet door cliënt aan therapeut wordt verzocht.
Artikel 9: Privacydocument
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

HEB JE EEN KLACHT OVER DE BEHANDELING VAN PATRICE NIEUWENHUIJS?

Ik ben aangesloten bij een aantal beroepsverenigingen. Dat doe ik om een aantal redenen: om met vakgenoten kennis te delen, maar ook voor mijn cliënten om een plek te hebben waar ze met vragen over mij terecht kunnen.
Ik ben lid van de psychosociale therapeuten en Agogen (NVPA) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dat betekent dat mijn praktijk werkt volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Deze afspraken gaan onder andere over kwaliteit, eerlijkheid, openheid en vertrouwen.

IK WERK OP BASIS VAN VERTROUWEN, OPENHEID EN WEDERZIJDS RESPECT

Het kan zijn dat je, ondanks mijn zorgvuldigheid, een klacht hebt. Je kunt dat altijd met me bespreken. Ik sta openen voor jouw ervaring en zal altijd zoeken naar manieren om er samen met jou er uit te komen. Mocht dat niet lukken en je wilt het ‘officieel’ maken, dan kun je bij de SCAG terecht.

GEGEVENS SCAG

Via het NVPA ben ik aangesloten bij het SCAG, dat zich bezighoudt met klachten- en geschillenafhandeling voor therapeuten in de complementaire zorg. Je kunt contact met ze opnemen via hun website. Mijn lidnummer van het NVPA is 101030.

Contact

Heb je nog vragen? Bel of stuur liever een mailtje!